จังหวัดระนองประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณารับโอนข้าราชการ และพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข กำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    จังหวัดระนองประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณารับโอนข้าราชการ และพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข กำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    (20พ.ย.66)  ที่ห้องประชุมโกมาซุม ศาลากลางจังหวัดระนอง นายราชัน  มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระนอง (ก.ก.จ.ระนอง) ครั้งที่ 11/2566 โดยมี ปลัดจังหวัดระนอง ท้องถิ่นจังหวัดระนอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม
    โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง มีเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ที่จะเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระนองทราบ  ทั้งเรื่องการจ้างบุคคลผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 การรับโอนข้าราชการถ่ายโอนของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง นอกจากนี้ยังได้ร่วมพิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.จ.จ.ระนอง เห็นชอบรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานเทศบาลมาแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ขอความเห็นชอบร่างประกาศ ก.ก.จ.ระนอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.2566
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar