จังหวัดระนองติดตาม และร่วมพิจารณาประเด็นการพัฒนาจังหวัด จากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ


จังหวัดระนองติดตาม และร่วมพิจารณาประเด็นการพัฒนาจังหวัด จากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
         (17พ.ย.66)  ที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ศาลากลางจังหวัดระนอง นายราชัน  มีน้อย  รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดระนอง โดยได้ติดตามการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ซึ่ง ครม.มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
        นอกจากนี้ได้ติดตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของจังหวัดระนอง  โดยการบันทึกแผนงานโครงการ ผ่านระบบบริหารจัดการแผนงานโครงการและฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ โดยจังหวัดระนองได้ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดระนอง มีมติเห็นชอบให้จังหวัดบรรจุแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากร จำนวน 143 โครงการ งบประมาณ กว่า 1,350.6882 ล้านบาทและได้รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2568 พร้อมนำส่งข้อมูลให้คณะกรรมการลุ่มน้ำฯ เรียบร้อยแล้ว
        การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดใหม่ และติดตามการผลักดันการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ southern Economic Corridor หรือ SEC โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทย - อันดามัน หรือ Land Bridge ในพื้นที่จังหวัดระนอง  โดยจังหวัดได้นำเรื่องโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทย-อันดามัน เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด และ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัด)  ที่ประชุมทั้ง 2 คณะ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการผลักดันโครงการ Land Bridge ในพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar